WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO WZORY UMÓW DO POBRANIA

LAWIT

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Niniejsze Warunki określają zasady korzystania ze Sklepu prowadzonego w domenie lawit.pl, w szczególności warunków technicznych świadczenia usług przez Sklep oraz dokonywania za jego pośrednictwem zakupów Dokumentów.
 3. Sklep działa na zasadach określonych w niniejszych Warunkach.
 4. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedającego oraz osób trzecich.
 5. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem lawit.pl użyte są w celach informacyjnych.

 

DEFINICJE

  1. Sprzedający – LawIT Kancelaria Radcy Prawnego Marta Kownacka z siedzibą w Poznaniu, ul. Różana 22/2, 61-577 Poznań, nr NIP 7712195185, prowadząca sprzedaż Dokumentów za pośrednictwem Sklepu;
  2. Klient– osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, składająca Zamówienia i dokonująca zakupu Dokumentów w Sklepie;
  3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.
  4. Klient na prawach Konsumenta- Klient będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą zawierający umowę w Sklepie bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, która jednak nie posiada dla tego Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  5. Dokument – produkt elektroniczny (treści cyfrowe) w postaci projektu umowy dostępny w Sklepie lub pakietu umów,
  6. Warunki – niniejsze Warunki korzystania ze Sklepu, dostępne pod adresem lawit.pl;
  7. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.lawit.pl, za pośrednictwem, którego Klient składa Zamówienia na zakup Dokumentów;
  8. Umowa – umowa o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Dokumentu zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem na odległość z wykorzystaniem Sklepu;
  9. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy, stanowiące ofertę zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i ilość Dokumentu;
  10. Przelewy24 – operator płatności tj. spółka PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15,NIP 779 236 98 87, REGON 301345068, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, z kapitałem zakładowy w wysokości: 4 500 000 zł, wpłaconym w całości, będąca podmiotem świadczącym usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru usług płatniczych pod numerem Nr IP24/2014, z którą Użytkownik może kontaktować się poprzez formularz kontaktowy pod adresem: info@paypro.pl;

 

WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Do korzystania ze Sklepu przez Klientów niezbędny jest dostęp do sieci Internet oraz dostęp urządzenia (komputer, laptop, ipad, telefon i inne), na którym prawidłowo zainstalowana została przeglądarka internetowa. Przeglądarka powinna być skonfigurowana w taki sposób, aby obsługiwać pliki typu cookie oraz skrypty Java Script. Klient powinien posiadać właściwie skonfigurowane i aktywne konto poczty elektronicznej jak również oprogramowanie umożliwiające odczyt plików MS Word.
 2. W celu właściwego świadczenia Usług Sprzedający korzysta z plików cookie (informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Klienta, które odczytywane są przy każdym połączeniu się przeglądarki internetowej). Wskazane pliki są niezbędne do właściwego świadczenia usług przez Sprzedającego. Pliki cookies mogą być w każdym czasie usunięte przez Klienta z pamięci jego komputera. Klient może także w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików. Więcej informacji na ten temat zawiera Polityka prywatności dostępna w Sklepie.

 

DOKUMENT

 1. Dokument stanowi treść cyfrową w rozumieniu art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. W ramach Umowy zawartej zgodnie z Regulaminem, Sprzedający dostarcza Klientowi treść cyfrową w postaci zakupionego przez Klienta Dokumentu w formie pliku Word.
 3. Zakupiony przez Klienta Dokument będzie dostępny do ściągnięcia przez Klienta bezpośrednio ze Sklepu po prawidłowym dokonaniu płatności. Z chwilą udostępnianiu linku do pobrania Dokumentu uważa się, że treści cyfrowe objęte Zamówienie zostały w całości dostarczone Klientowi.
 4. Po dokonanym zakupie Sprzedający nie świadczy na rzecz Klienta jakiejkolwiek dodatkowej pomocy przy korzystaniu z Dokumentu, chyba że strony zawrą w tym zakresie odrębną umowę. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności także za niespełnienie przez Klienta warunków technicznych wskazanych w Regulaminie przy korzystaniu z zakupionego Dokumentu.
 5. Zabrania się Klientowi udostępniać Dokumentu innym podmiotom. Zakupiony Dokument nie może być przedmiotem publicznego rozpowszechniania, w tym sprzedaży, dystrybucji, najmu, licencji etc.
 6. Klient ma możliwość edycji Dokumentu i dostosowania do własnych potrzeb.
 7. Klient wyrażając zgodę na wykonanie w pełni usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, utraci w ten sposób prawo do odstąpienia od Umowy.

 

ZAWARCIE UMOWY

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen Dokumentów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Dokumentów do oferty na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian, co nie ma wpływu na złożone Zamówienia.
 2. Zamieszczone na stronach Sklepu informacje o Dokumentach są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 w związku z art. 61 § 2 Kodeksu cywilnego. Klient dokonując Zamówienia, składa ofertę kupna określonego Dokumentu oferowanego przez Sklep.
 3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje od Sprzedającego automatycznie wygenerowany e-mail potwierdzający zarejestrowanie Zamówienia. E-mail ten jest równoznaczny z oświadczeniem o przyjęciu oferty i zawarciem umowy sprzedaży.
 4. W celu złożenia Zamówienia Klient dokonuje wyboru Dokumentu, w tym powinien wybrać rodzaj i ilość wybranych Dokumentów i wybrać polecenie „Zamów”. Klient może następnie kontynuować zakupy. Po przejściu do koszyka Klient może dokonać jego modyfikacji lub powrócić do wybierania kolejnych Dokumentów poprzez zapisanie koszyka i powrotu do strony głównej albo przejść do finalizacji zamówienia poprzez uzupełnienie swoich danych. W dalszym kroku Klient zobligowany jest zaakceptować „warunki umowy kupna Wzoru dokumentu”. Klient finalizuje zamówienie poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”. Ostatnim krokiem jest dokonanie płatności przez Klienta za pośrednictwem bramki płatności Przelewy24.pl.
 5. Po poprawnym dokonaniu płatności przez Klienta, Klient zostanie przekierowany na stronę „Podsumowanie zamówienia”, gdzie zgromadzone są jego dane, szczegóły Zamówienia oraz link do pobrania zakupionego Dokumentu.

 

CENA I PŁATNOŚCI

 1. Ceny Dokumentów prezentowanych w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatek od produktów i usług (VAT).
 2. Płatność realizowana jest za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl.
 3. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura potwierdzająca dokonanie płatności, która dołączana jest do wiadomości e-mail potwierdzającej realizację Zamówienia.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Obowiązkiem Sprzedającego jest dostarczenia Klientowi Dokumentu wolnego od wad.
 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność względem Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną.
 3. W przypadku, kiedy Klient stwierdzi wadę, zobowiązuje się postępować zgodnie z pkt. VIII Regulaminu.
 4. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedającego za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

 

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Klient może składać reklamacje dotyczące zakupionego Dokumentu lub samego procesu zakupowego opisanego w pkt. V Regulaminu.
 2. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Sprzedającego, tj. kancelaria@lawit.pl.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedający wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 4. Sprzedający ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tej reklamacji Sprzedającemu.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Ze względu na fakt, iż Sprzedający oferuje w Sklepie dostarczenie treści cyfrowych (Dokumentu), który nie został zapisany na nośniku materialnym prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem lub Klientem na prawach Konsumenta zgodnie z treścią art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta.
 2. Klient zostanie powiadomiony przed przystąpieniem do realizacji Zamówienia o utracie do prawa do odstąpienia poprzez akceptację niniejszych Warunków.
 3. Złożenie dyspozycji zamówienia stanowi zgodę Klienta na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedający.
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce Prywatności & Cookies.

 

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Autorskie prawa majątkowe do Dokumentu przysługują Sprzedającemu.
 2. Klient ma prawo korzystać z zakupionego Dokumentu wyłącznie na własny użytek, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszych Warunków.
 3. Klientowi zabrania się udostępniać Dokumentu innym podmiotom.
 4. Zakupiony przez Klienta Dokument nie może być przedmiotem dystrybucji , w tym odsprzedaży, najmu, dzierżawy, sublicencji i innych.
 5. Licencja udzielona Klientowi nie obejmuje prawa do:
 6. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia produktu w całości lub w części, w celu innym niż utworzenie kopii na własny użytek,
 7. odpłatnego rozpowszechniania produktu jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
 8. nieodpłatnego rozpowszechniania produktu jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie.

 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA SPORÓW

 1. Konsument lub Klient na prawach Konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim a Sprzedawcą w zakresie zawartej umowy sprzedaży Dokumentu, między innymi zwracając się̨ do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje dla Konsumentów lub Klientów na prawach Konsumenta, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl) w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 2. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr Klient, o którym mowa w p. 17.1 Regulaminu ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 3. Ewentualne spory powstałe między Klientem nie będącym Konsumentem a Sprzedającym, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedającego.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji, a także do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedający zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie po uprzednim powiadomieniu na stronie Sklepu na co najmniej 14 dni przed wejściem w życie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego, obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej