the pirate bay, wyrok TSUE

Wyszukiwarki torrentów w opałach?

Niestety przyszedł nie najlepszy czas dla zwolenników platform służących wymianie plików multimedialnych w częściach tzw. torrentów.

Jak one działają? Są to platformy, za pomocą których użytkownicy mogą wymieniać pliki np. filmy, e-booki, utwory muzyczne itp. Wymieniane pliki są dzielone na niewielkie części, tak aby nie obciążać indywidualnych serwerów w toku wymiany. Aby móc wymieniać pliki, użytkownicy powinni przede wszystkim pobrać specjalny program, który umożliwia tworzenie plików torrent. Pliki torrent odsyłają do centralnego serwera, który identyfikuje użytkowników mogących wymienić dany plik torrent oraz związany z nim plik multimedialny. Platforma działa w oparciu o system peer-to-peer.

 

Dlaczego to nie najlepszy czas? Otóż dlatego, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w niedawno wydanym wyroku z dnia 14 czerwca 2017 r. (sygnatura C- 610/15) orzekł, że udzielanie dostępu do takiej platformy wymiany przez administratora i zarządzanie nią faktycznie stanowi naruszenie prawa autorskiego.

W przedmiotowej sprawie Spółki Ziggo i XS4ALL były dostawcami dostępu do internetu. Znaczna część ich abonentów używała platformy wymiany online „The Pirate Bay”. Platforma ta umożliwiała użytkownikom wymianę i pobieranie torrentów. Pliki były, w przeważającej części, utworami chronionymi prawem autorskim, a podmioty praw autorskich nie zezwoliły administratorom ani użytkownikom tej platformy na dokonywanie czynności wymiany.

 

Stichting Brein, niderlandzka fundacja chroniąca interesy podmiotów praw autorskich, wystąpiła do sądów niderlandzkich, aby nakazały spółkom Ziggo i XS4ALL zablokowanie nazw domen i adresów IP „The Pirate Bay”. Sprawa trafiła ostatecznie do holenderskiego sądu najwyższego. Rozpatrując spór, Hoge Raad der Nederlanden (sąd najwyższy Niderlandów) postanowił zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości o dokonanie wykładni dyrektywy Unii dotyczącej prawa autorskiego, w szczególności ustalenia, czy platforma wymiany, taka jak „The Pirate Bay”, dokonuje „publicznego udostępniania” w rozumieniu dyrektywy i może tym samym naruszać prawo autorskie.

W wyroku Trybunał przypomniał, że co do zasady wszelkie działanie, poprzez które użytkownik świadomie udziela swoim klientom dostępu do utworów chronionych, może stanowić „czynność udostępniania” w rozumieniu dyrektywy. Wskazał jednocześnie, iż wykładnia pojęcia „publicznego udostępniania” w rozumieniu art. 3 ust. 1 dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym, wymaga jednostkowej analizy. W przedmiotowej sprawie, według TSUE publiczne udostępnianie obejmuje zarządzanie w internecie i udzielanie dostępu do platformy wymiany, która poprzez indeksację metadanych dotyczących utworów chronionych i udostępnianie wyszukiwarki umożliwia użytkownikom tej platformy wyszukanie tych utworów oraz ich wymianę w ramach sieci równorzędnej (peer-to-peer).

Jest bezsporne, wg TSUE, że za pośrednictwem „The Pirate Bay” utwory chronione prawem autorskim są podawane do wiadomości użytkowników tej platformy w taki sposób, aby użytkownicy ci mogli mieć dostęp do tych utworów w wybranych przez nich miejscu i czasie.

Stwierdzając, że rozpatrywane utwory zostały umieszczone online przez użytkowników, Trybunał podkreślił, iż administratorzy platformy spełniają nieodzowną rolę przy udostępnianiu tych utworów. „The Pirate Bay” oferuje ponadto, obok wyszukiwarki, kategoryzację w oparciu o charakter utworów, ich rodzaj lub popularność.

Co więcej, administratorzy usuwają przestarzałe lub błędne pliki torrent, a także w sposób aktywny filtrują określone treści.

Trybunał podkreślił także, że rozpatrywane chronione utwory są faktycznie udostępniane publicznie. Znaczna część abonentów spółek Ziggo i XS4ALL pobrała bowiem pliki multimedialne poprzez „The Pirate Bay”. Z przedstawionych Trybunałowi uwag wynika także, że platforma ta jest używana przez znaczną liczbę osób (na platformie wymiany online wykazano w tym względzie kilkadziesiąt milionów użytkowników).

Administratorzy „The Pirate Bay” zostali ponadto poinformowani, że na ich platformie udzielono dostępu do utworów opublikowanych bez zezwolenia podmiotów praw autorskich.

Poza tym ci sami administratorzy wyraźnie wskazali – w blogach i na forum dostępnych na platformie – swój cel w postaci udostępnienia utworów chronionych użytkownikom i zachęcali tych ostatnich do wykonania kopii tych utworów. W każdym razie z postanowienia

Hoge Raad wynika, że administratorzy „The Pirate Bay” nie mogli nie wiedzieć, iż na platformie udzielono dostępu do utworów opublikowanych bez zezwolenia podmiotów praw autorskich. Wreszcie, udzielanie dostępu do platformy takiej jak „The Pirate Bay” i zarządzanie nią jest realizowane w celu osiągnięcia zysku, ponieważ Platforma ta generuje, jak wynika z przedstawionych Trybunałowi uwag, znaczne dochody reklamowe.

Tym samym Trybunał jednoznacznie orzekł, że udzielanie dostępu do platformy wymiany online i zarządzanie nią należy faktycznie uznać za czynność udostępniania w rozumieniu dyrektywy.

 

Źródło: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d6e57f3b2f7e4f42349c56c35b5a3500a6.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyMahr0?text=&docid=191707&pageIndex=0&doclang=pl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=129435

No Comments

Post a Comment