Biała księga Sztucznej Inteligencji (AI)

Pod koniec lutego br. Komisja Europejska przedstawiła białą księgę w sprawie sztucznej inteligencji i europejską strategię w zakresie danych (ang. White Paper on Artificial Intelligence – A European approach to excellence and trust).

Nie jest to dokument prawny, ale pewne idee i pomysły które mogą wyznaczyć kierunek przyszłych zmian legislacyjnych w obszarze Sztucznej Inteligencji w Unii Europejskiej.

W ciągu najbliższych pięciu lat Komisja ma skupić się na trzech głównych celach w dziedzinie technologii cyfrowych. Są to technologia przynosząca korzyści ludziom, sprawiedliwa i konkurencyjna gospodarka oraz otwarte, demokratyczne i zrównoważone społeczeństwo.

Sztuczna inteligencja

W dokumencie podkreślono, że Unia chce stawiać na nowe technologie ale patrząc przez pryzmat wartości takich jak poszanowanie godności człowieka oraz jego praw. Komisja zaproponowała stworzenie zasad prawnych dot. sztucznej inteligencji, opierającej się na „doskonałości i zaufaniu”. Doskonałość rozumiana jako ramy polityczne dla działań na szczeblu europejskim, krajowym i regionalnym, które mają przełożyć się na partnerstwo pomiędzy sektorem prywatnym i publicznym. Mobilizacja działań ma przełożyć się na cały łańcuch działań – od badań po stworzenie zachęt do przyjmowania rozwiązań w szczególności przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP).

Ponieważ systemy sztucznej inteligencji mogą być złożone i niosą ze sobą znaczące ryzyko, zasadnicze znaczenie ma budowanie zaufania, stąd też należy przewidzieć jasne przepisy regulujące systemy sztucznej inteligencji obarczone wysokim ryzykiem(np. dotyczące ochrony zdrowia), ale nie nakładać zbyt dużych restrykcji na systemy mniej ryzykowne (np. gry on-line).

Dane

Nie ma sztucznej inteligencji bez danych, stąd wiele miejsca poświęcono danym, wskazując, iż Unia Europejska Komisja postuluje stworzenie wspólnej europejskiej przestrzeni danych (European data space), w ramach której będą rozwijane cztery kluczowe modele zarządzania danymi (Governance-to-Business, Business-to-Business, Business-to-Governance, Governance-to-Governance). W dokumentach pojawiają się też nawiązania do ciekawych modeli gospodarowania danymi, m.in. edge computing oraz modeli, które promują dzielenie się danymi. Pojawiają się również możliwości wykorzystania technologii blockchain w zakresie zarządzania danymi.

Dokument nie reguluje cywilnoprawnych aspektów związanych z algorytmami takich jak oświadczenia woli, odpowiedzialność czy podmiotowość prawna. Są to elementy bardzo istotne na gruncie prawa i niezbędne do szerokiego wykorzystania sztucznej inteligencji na rynku.

Dokument podlegać będzie konsultacjom publicznym do 19 maja 2020 r. Po zebraniu wszystkich informacji, Komisja podejmie dalsze kroki dot. rozwoju bezpiecznej AI w Unii Europejskiej.

No Comments

Post a Comment