Jednosoobowi przedsiębiorcy chronieni jak konsumenci

Zmiany w regulaminach od 01.01.2021 roku – jednoosobowy przedsiębiorca chroniony jak konsument

Od 1 stycznia 2021 roku weszły w życie przepisy przewidujące zrównanie praw osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą („jednoosobowi przedsiębiorcy”) z ochroną przewidzianą dla  konsumentów.  Przepisy dotyczą tylko umów zawieranych przez jednoosobowych przedsiębiorców bezpośrednio związanych z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że umowa nie posiada dla takiego przedsiębiorcy charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, wskazanej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

Kogo dotyczy zmiana?

Zmiana ma duże znaczenie zarówno dla jednoosobowych przedsiębiorców, jak i dla wszystkich przedsiębiorców, którzy zawierają umowy z takimi przedsiębiorcami. W praktyce dotyczy to większości, firm działających w Polsce, w szczególności zaś podmiotów oferujących towary lub usługi w sklepach lub portalach internetowych, oferujących aplikacje internetowe czy usługi typu SAAS.

 

Z takiej ochrony będzie mógł skorzystać jednoosobowy przedsiębiorca, jeśli:

 

  • zawrze po 1 stycznia 2021 roku z innym przedsiębiorcą umowę bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą tego jednoosobowego przedsiębiorcy oraz
  • z treści tej umowy będzie wynikało, że nie posiada ona dla jednoosobowego przedsiębiorcy charakteru zawodowego.

 

Kwestia określenia charakteru zawodowego jest problematyczna. Przykładowo, dla jednoosobowego przedsiębiorcy świadczącego usługi budowlane charakter „zawodowy” będą miały umowy o roboty budowlane i umowy zakupu materiałów budowlanych. Takiego charakteru zwykle nie będą miały dla tego przedsiębiorcy  umowy związane przykładowo z  zakupem wyposażenia biurowego czy sprzętu komputerowego. To czy umowa dla danego jednoosobowego przedsiębiorcy ma zawodowy charakter, jest źródłem wielu wątpliwości. Ustawodawca zapewnia, że pomocne mogą być w tym zakresie informacje udostępnione w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W praktyce jednak takie odróżnienie będzie bardzo trudne.

Co więcej,  w związku z odwołaniem się do CEIDG należy wnioskować, iż przepisy nie będą dotyczyć przedsiębiorców zarejestrowanych poza Polską.

 

Co uległo zmianie?

Od 1 stycznia 2021 roku jednoosobowi przedsiębiorcy zostali objęci ochroną przewidzianą dla konsumentów w zakresie:

  •  tzw. klauzul abuzywnych, czyli postanowień umownych, które nie zostały uzgodnione indywidualnie z jednoosobowym przedsiębiorcą i które kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy,
  • rękojmi za wady (o ile nie zostanie wyłączona)
  • prawa odstąpienia w terminie 14 dni od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

Jakie działania należy podjąć?

Firmy, które zawierają umowy z jednoosobowymi przedsiębiorcami, czyli w praktyce z podmiotami z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, powinny dostosować swoją działalność do nowych przepisów. W szczególności należy:

 

  • dokonać przeglądu wzorców umownych, w tym warunków świadczenia usług i regulaminów używanych w stosunkach z jednoosobowymi przedsiębiorcami i usunąć z tych wzorców postanowienia, które mogą stanowić klauzule abuzywne, a także są niezgodne z nowymi przepisami;
  • dokonać przeglądu wewnętrznych procedur związanych z zawieraniem umów, rozpatrywaniem roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz odstępowaniem od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa;
  • zapewnić techniczne i organizacyjne rozwiązania pozwalające na odstępowanie przez jednoosobowych przedsiębiorców od umów zawartych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

 

No Comments

Post a Comment