Najem programistów

Umowa na Body Leasing w IT. Jak skonstruować umowę na wynajęcie programistów?

W pierwszej kolejności musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czym jest body leasing?

Body leasing (inaczej zwany leasingiem pracowniczym) jest jedną z form współpracy z przedsiębiorcami z sektora IT. Często określa się, iż body leasing jest niejako formą pośrednią pomiędzy outsourcingiem, a etatem. Wśród podstawowych różnic między outsourcingiem a body leasingiem można wymienić to, iż outsourcing polega na zleceniu podmiotowi zewnętrznemu określonego procesu w całości. Ponadto przedsiębiorca, który korzysta z outsourcingu, powierza podmiotowi zewnętrznemu pełną odpowiedzialność za określony obszar prac. Natomiast body leasing zazwyczaj ma znacznie węższe zastosowanie.

W dużym skrócie body leasing polega na wynajmowaniu przez jeden podmiot (najczęściej zwany Usługobiorcą albo Zamawiającym) specjalistów IT, którzy mają zawartą umowę o pracę lub współpracują w ramach B2B z innym podmiotem (najczęściej zwanym Usługodawcą albo Wykonawcą). Usługobiorca podpisuje zatem umowę na leasing pracowniczy z Usługodawcą, a nie bezpośrednio z wybranymi specjalistami, którzy wykonywać będą na jego rzecz określone zlecenia.

Przechodząc już do samej umowy na body leasing, wskazać należy, iż jest to umowa o świadczenie usług. W związku z tym, stosuje się zwłaszcza przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia tj. art. 734-751. Oczywiście również należy mieć na uwadze przepisy dotyczące zobowiązań tj. art. 353 i nn. Kodeksu cywilnego. Zastosowanie również mogą znaleźć przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz RODO.

Zatem, jakie kwestie powinniśmy uregulować w umowie na body leasing?

Przedmiot umowy

Poprawne określenie przedmiotu umowy jest jednym z najistotniejszych kwestii przy sporządzaniu umowy. W ramach przedmiotu umowy musimy określić rodzaj usług, które będą wykonywane przez delegowanych specjalistów IT w przedsiębiorstwie Usługobiorcy. Ponadto przedmiot umowy wymaga wskazania specjalistów IT bądź kryteria ich wyboru. Wskazać przy tym należy, iż wymienienie personelu Usługodawcy bądź kryteria jego wyboru mogą być opisane nie w samej umowie, a w załączniku do niej. Nierzadko reguluje się również kwestie zastępowalności specjalistów np. w sytuacji, gdy Usługobiorca nie zaakceptuje proponowanych specjalistów, bądź wybrani specjaliści z powodu siły wyższej nie będzie w stanie wykonać usługi.  Nadto bardzo istotne jest, aby określić wymiar czasu pracy delegowanych specjalistów np. 8 godzin dziennie w każdy dzień roboczy, 50 godzin miesięcznie. Ponadto należy określić miejsce świadczenia usług bądź wskazać, iż usługi będą wykonywane zdalnie. Określić należy również tryb składania zamówień na usługi świadczone przez specjalistów tzn. w jakiej formie Usługobiorca będzie składać zamówienie, jakie zapisy owe zamówienie będzie zawierało itp. Można również wskazać, czy Usługodawca ma uprawnienie do odmowy przyjęcia zamówienia od Usługobiorcy, czy też każdorazowo zobowiązany jest je przyjmować.

Czas trwania umowy

Należy wskazać, czy umowa na body leasing zawarta jest na czas określony, czy też nieokreślony. Pamiętać należy o tym, iż powyższy wybór spowoduje pewne konsekwencje. Przykładowo w umowie na czas nieokreślony należy określić okres wypowiedzenia. Natomiast w umowie zawartej na czas określony końcową datę obowiązywania umowy.

Wysokość wynagrodzenia i prowizji, a także termin płatności

Kolejnym istotnym postanowieniem jest określenie wysokości wynagrodzenia albo sposobu, jakim to wynagrodzenie specjalistów IT będzie obliczane. Do najpopularniejszych metod należy Time&Materials (T&M). Można również określić wysokość prowizji, która będzie przysługiwać Usługodawcy w zamian za udostępnienie specjalistów.

Zasady współpracy stron

W umowie o body leasing zalecane jest, aby opisać zasady współpracy pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą np. wskazanie obowiązku przekazywania danych, a także udostępnianie narzędzi i miejsca świadczenia usług,

Odpowiedzialność stron

Dodatkowo w umowie można uregulować kwestię odpowiedzialności Usługodawcy za działania lub zaniechania udostępnionych przez niego specjalistów.

Wypowiedzenie umowy

Gdy strony ustalą umowę na czas nieokreślony, obowiązkowo należy określić okres wypowiedzenia. Dodatkowo można opisać sytuacje wyjątkowe, które będą uprawniały jedną ze stron bądź obie do rozwiązania umowy bez terminu wypowiedzenia.

Przeniesienie praw autorskich

Zaleca się również, aby w umowie dotyczącej leasingu pracowniczego uregulować kwestie praw autorskich. Wskazuje się, że Usługobiorca powinien pozyskać prawa do korzystania z utworów powstałych w ramach świadczenia usług przez specjalistów IT. Oczywiście zapisy dotyczące przeniesienia praw autorskich będą miały zastosowanie wyłącznie, jeżeli w ramach świadczenia usług specjaliści wytworzyli utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Klauzula NDA

Strony mogą zawrzeć w umowie zobowiązanie do zachowania poufności. O klauzuli NDA należy pamiętać zwłaszcza, wtedy, gdy strony umowy są w posiadaniu ważnych dla nich danych i informacji, które chcą chronić przed ujawnieniem i wykorzystaniem przez inne podmioty.

Zakaz konkurencji

Co prawda nie jest to obligatoryjny zapis, jednak niekiedy w tego rodzaju umowach zamieszcza się zapis, w którym to Usługodawca zapewnia, iż delegowani przez niego specjaliście w czasie świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy, nie będą wykonywać działalności konkurencyjnej w stosunku do jego działalności.

Przetwarzanie danych osobowych – RODO

W związku z tym, iż w wyniku zawarcia umowy na body leasing Usługodawca udostępni Usługobiorcy dane osobowe specjalistów, należy w umowie określić zasady ich przetwarzania oraz inne kwestie wymagane przez przepisy RODO.

***

Wartością dodaną body leasingu jest to, iż pozwala on na szybkie rozpoczęcie pracy nad projektem, a także przyczynia się do zmniejszenia kosztów jego realizacji. Pewnie dlatego umowy leasingu pracowniczego są dość powszechnie zawieranie w sektorze IT.

Niestety jednak umowa na body leasing nie należy do najłatwiejszych. W związku z tym, w razie pytań bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

Autor: Adrianna Fiedler, aplikant radcowski

No Comments

Post a Comment