zmiany prawne w e-commerce

Zmiany prawne dla branży e-commerce 2022 (cz.1)

Od 28 maja br. prawdopodobnie (zmiany miały wejść początkowo w styczniu tego roku) zostaną wdrożone nowe regulacje dotyczące ochrony konsumenta i obowiązków informacyjnych przedsiębiorców, w szczególności prowadzących platformy handlowe i sklepy on-line. Data ta jest terminem ostatecznym na dostosowanie przez polskiego ustawodawcę przepisów do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z 27 listopada 2019 r. zmieniającej dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta zwanej potocznie „Dyrektywą Omnibus”, która reguluje określone aspekty ochrony przewidzianej dla konsumentów.

Regulacje mają wpływ na zapisy regulaminów serwisów i sklepów internetowych, które powinny do tego czasu zostać dostosowane do nowych przepisów.

 

Jakie zmiany wejdą w życie?

 

  1. Wyprzedaże i obniżki

W pierwszej kolejności projekt reguluje kwestie wyprzedaży i obniżek, tak aby wyeliminować nieuczciwe zaniżanie cen tuż przed sezonowymi obniżkami lub wyprzedażami albo pozorne kreowanie promocji.  W związku z tym przepisy zobowiązują przedsiębiorców do podawania obok informacji o obniżonej cenie także informacji o najniższej cenie tego towaru lub usługi, jaka obowiązywała w ciągu 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Zasada ta odnosi się w podobny sposób do reklamy towaru czy usługi. Nowe rozwiązanie wiąże się z szeregiem praktycznych wyzwań dotyczących jego realizacji, w szczególności w przypadku przedsiębiorców działających w branży e-commerce, gdzie często występują złożone oferty promocyjne, a ceny zmieniają się dynamicznie. Wątpliwości może budzić m.in. sposób realizacji nowego obowiązku w przypadku np.  akcji promocyjnych obejmujących całą kategorię produktów. Dla części przedsiębiorców problematyczne może być również stałe monitorowanie cen, w celu właściwego określenia tej najniższej, obowiązującej w okresie 30 dni przed zastosowaniem obniżki.

  1. Indywidualne dostosowanie ceny

Inną nowością przewidzianą w projekcie jest obowiązek informowania konsumentów o indywidualnym dostosowaniu ceny. Obecnie przedsiębiorcy mogą indywidualnie dostosowywać cenę swoich ofert do konkretnych konsumentów lub pewnych ich kategorii. Kluczowy w tym zakresie jest fakt, że konsumenci nie zawsze o tym wiedzą, a indywidualnie dostosowana oferta może wpływać zarówno na ich korzyść, jak i niekorzyść. Dlatego zgodnie z projektem przedsiębiorcy będą zobowiązani poinformować konsumenta o indywidualnym dostosowaniu ceny w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

  1. Transparentność pozycjonowania produktów

Nowe przepisy w dużej mierze dotykają też platformy handlu elektronicznego. Zmiany mają sprzyjać zwiększeniu transparentności na rynku, w związku z tym na przedsiębiorcach będą spoczywały nowe obowiązki. Platformy będą musiały prezentować jasne zasady dotyczące umiejscawiania produktów lub usług poprzez ujawnienie głównych parametrów decydujących o widoczności produktów przedstawianych konsumentowi w wyniku wyszukiwania. Dzięki temu konsumenci mają mieć możliwość lepszego zrozumienia mechanizmów pozycjonowania wyników.

  1. Opinie i komentarze klientów

Kolejnym istotnym obowiązkiem będzie wprowadzenie przejrzystych kryteriów dotyczących publikowania opinii i rekomendacji klientów. Jeżeli przedsiębiorca pozwala na zamieszczenie opinii klientów o produkcie lub sprzedawcy, będzie musiał wskazać, czy i w jaki sposób dokonuje weryfikacji tego, że zamieszczone opinie rzeczywiście pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli.

Jednocześnie za nieuczciwą praktykę uznawane będzie wprowadzanie konsumentów w błąd poprzez twierdzenie, że opinie o produkcie pochodzą od konsumentów, którzy rzeczywiście używali tego produktu lub go kupili, jeżeli nie są stosowane żadne uzasadnione i proporcjonalne działania w celu weryfikacji powyższego faktu. Za wprowadzenie w błąd będzie się również uznawać zamieszczanie, lub zlecanie publikacji innej osobie, nieprawdziwych opinii lub rekomendacji konsumentów.

  1. Udzielanie jasnych informacji

Nowe przepisy dotyczyć będą także relacji pomiędzy właścicielami platform handlowych, a  sprzedawcami oferujących za ich pośrednictwem swoje towar, w tym w  szczególności jasnych i przejrzystych informacji dotyczących obu tych podmiotów.

Po pierwsze, za nieuczciwą praktykę handlową uznane będzie nieudzielenie informacji o tym, czy sprzedający jest przedsiębiorcą. Nowo projektowane przepisy zakładają, iż informacja ta będzie udzielana dostawcy platformy na podstawie oświadczenia, a tym samym, na dostawcy platformy nie będzie ciążył obowiązek weryfikacji tego stanu rzeczy. Warto podkreślić, że jeżeli sprzedawca nie jest przedsiębiorcą, prawa konsumentów, które wynikają z unijnego prawa ochrony konsumentów, nie mają zastosowania do umowy z nim zawieranej.

Dostawca platformy będzie musiał także wskazać jasny podział obowiązków dotyczących zawarcia umowy, czyli wyjaśnić, jakie obowiązki odnośnie do umowy ma sprzedawca, a jakie dostawca platformy. To zapewni konsumentowi jasność kto ma jaką odpowiedzialność i np. do kogo może zgłosić się w momencie reklamacji. Warto podkreślić, że nie wystarczające będzie przekazanie takich informacji jedynie w regulaminie lub innych tego typu dokumentach.

Poza powyżej opisanymi obowiązkami wynikającymi z przepisów Dyrektywy Omnibus wraz z nowelizacją przepisów wejdą w życie przepisy dotyczące rękojmi i gwarancji konsumenckiej oraz przepisy dyrektywy 2019/770 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych, o czym w kolejnym  artykule „Zmiany prawne dla branży e-commerce 2022 (cz. 2)”.

No Comments

Post a Comment